74% các node Ethereum đã sẵn sàng cho The Merge trước nâng cấp Bellatrix

06-09-2022 11:08 sáng

Nguyen Dinh

Bài viết liên quan