Công ty khai thác bitcoin Greenidge Generation tạm dừng kế hoạch mở rộng sang Texas do lỗ ròng 107,9 triệu USD trong quý hai

16-08-2022 03:29 chiều

Nguyen Dinh

Bài viết liên quan