Tác giả “The Big Short” muốn dựng phim về Sam Bankman-Fried?

28-12-2022 10:46 chiều

Huy Le

Bài viết liên quan