Trung Quốc thử nghiệm CBDC với thanh toán e-CNY cho giao thông công cộng

24-08-2022 11:14 sáng

Nguyen Dinh

Bài viết liên quan