Công ty khai thác Bitcoin ở Nga đã sử dụng 1,25GW để cung cấp năng lượng cho giàn khoan vào năm 2021

18-08-2022 09:29 sáng

Nga Nguyệt

Bài viết liên quan