Doanh số BAYC tăng gấp đôi trong đêm khi Ape #5383 được bán với giá 1,45 triệu đô.

19-08-2022 09:45 sáng

Nguyen Dinh

Bài viết liên quan