Quỹ đầu tư nhà nước Singapore Temasek lỗ 275 triệu USD vì FTX

17-11-2022 10:47 sáng

Huy Le

Bài viết liên quan