Tác giả “The Big Short” được cho đang viết một cuốn sách về sự sụp đổ của Sam Bankman-Fried

15-11-2022 10:47 sáng

Huy Le

Bài viết liên quan