Tổng thống Joe Biden: Twitter là một nền tảng lan truyền tin giả và phát ngôn thù địch

06-11-2022 12:22 chiều

admin

Bài viết liên quan