zkSync triển khai bản thử nghiệm cho mainnet giai đoạn 2.0, mang tên “Baby Alpha”

29-10-2022 08:47 sáng

admin

Bài viết liên quan