Mảng metaverse của Meta (Facebook) tiếp tục lỗ đậm trong Q3/2022

27-10-2022 08:47 sáng

Huy Le

Bài viết liên quan