Tài sản thực tế của FTX có thể thấp hơn đến 10 lần so với nghĩa vụ nợ 9 tỷ USD

13-11-2022 02:16 sáng

admin

Bài viết liên quan